You dont have javascript enabled! Please enable it!

Copyright

Nederlands:

Helaas gebeurt het: via een zoektocht op Google kom je erachter dat delen van je website zijn gekopieerd op een andere website. Naast dat er geen toestemming is gevraagd, lijkt het er in enkele gevallen zelfs op dat men eigenaarschap van de content op zich neemt (de naam en kenmerken van MVWautotechniek worden op een handige manier weggepoetst) en men er dus feitelijk met mijn werk vandoor is gegaan! Gelukkig valt alles wat je op internet vindt onder het auteursrecht, ook als het er niet expliciet bij is vermeld. Dit voorkomt dat men de content overneemt en doet alsof het zijn of haar werk is. 

Op al het materiaal wat op deze website, zowel tekst als afbeeldingen, is copyright © van toepassing. De meeste content is eigen werk, maar er is ook materiaal aanwezig wat onder strenge voorwaarden van o.a. autofabrikanten (zie disclaimer) uitsluitend op MVWautotechniek.nl mag worden gepubliceerd, mits u zich zelf bij de rechthebbende meldt en daar zelf toestemming verkrijgt.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M. van Wijk, de eigenaar van deze website, delen van deze website te gebruiken voor wat voor publicatie dan ook (boek, tijdschrift, clubblad, internet etc.) Een citaat, of het linken naar een afbeelding met bronvermelding naar deze website is in de meeste gevallen wél toegestaan. Zo vindt u afbeeldingen met verwijzingen naar MVWautotechniek.nl op tientallen, al dan niet honderden (technische) websites. Dit is geheel volgens de regels en juich ik alleen maar toe! Bij twijfel of dit is toegestaan, wil ik u verzoeken om middels het contactformulier contact met mij op te nemen.

Bij misbruik zal ik te allen tijde optreden tegen de inbreuk van het materiaal en, indien van toepassing, andere rechthebbenden van uw inbreuk op de hoogte stellen.

English:

All material on this website, both text and images, is copyright © of the application. Most of the content is own work, but it is also material that may be published exclusively on the current website under the strict conditions of the car manufacturers (see the disclaimer).

It is not allowed to use parts of this website for any kind of publication (book, magazine, club magazine, internet etc.) without written permission Written permission from M. van Wijk, the owner of this website, linking to an image with a source reference to this website is allowed in most cases. For example, you will find images with references to MVWautotechniek.nl on dozens, many or less (technical) websites. This is completely according to the rules and I only applaud! If this falls within the framework of copyright, I would like to ask you to contact me via the contact form.

In case of abuse, I will at all times take action against the material infringement and, if applicable, notify other legal Entities of your infringement.

Deutsch:

Alle Materialien auf dieser Website, sowohl Text als auch Bilder, unterliegen dem Copyright © der Anwendung. Der größte Teil des Inhalts ist eine eigene Arbeit, aber es handelt sich auch um Material, das unter den strengen Bedingungen unter anderem des Automobilherstellers (Siehe den Haftungsausschluss) ausschließlich auf der aktuellen Website veröffentlicht werden darf.

Es ist nicht gestattet, Teile dieser Website ohne schriftliche Genehmigung für Veröffentlichungen jeglicher Art (Buch, Magazin, Clubmagazin, Internet usw.) zu verwenden. Schriftliche Genehmigung von M. van Wijk, dem Eigentümer dieser Website, oder In den meisten Fällen ist das Verknüpfen mit einem Bild mit einem Quellenverweis auf diese Website zulässig. Beispielsweise finden Sie Bilder mit Verweisen auf MVWautotechniek.nl auf Dutzenden, vielen oder weniger (technischen) Websites. Dies entspricht völlig den Regeln und ich begrüße nur! Wenn dies in den Rahmen des Urheberrechts fällt, möchte ich Sie bitten, mich über das Kontaktformular zu kontaktieren.

Im Falle eines Missbrauchs werde ich jederzeit gegen den wesentlichen Verstoß vorgehen und gegebenenfalls andere juristische Personen über Ihren Verstoß informieren.

Français:

Tout le matériel de ce site Web, à la fois le texte et les images, est protégé par le droit d’auteur © de l’application. La plupart du contenu est un travail personnel, mais il s’agit également de matériel qui peut être publié exclusivement sur le site Web actuel dans les conditions strictes, entre autres, du constructeur automobile (voir l’avertissement)

Il est interdit d’utiliser des parties de ce site Web pour tout type de publication (livre, magazine, magazine de club, Internet, etc.) sans autorisation écrite de M. van Wijk, le propriétaire de ce site Web, ou le lien vers une image avec une référence source vers ce site Web est autorisé dans la plupart des cas. Par exemple, vous trouverez des images avec des références à MVWautotechniek.nl sur des dizaines, beaucoup ou moins de sites Web (techniques). C’est tout à fait conforme aux règles et je ne fais qu’applaudir! Si cela entre dans le cadre du droit d’auteur, je vous demande de me contacter via le formulaire de contact.

En cas d’abus, je prendrai à tout moment des mesures contre l’infraction matérielle et, le cas échéant, informerai les autres entités juridiques de votre infraction.